,

Groenplan voor Harinxmaland

Naast dat water een belangrijke drager is in de wijk, is er ook zeker gedacht aan beplanting en groen.

Groen voor bewoners en voor recreanten. Groen om in te spelen, te wandelen, te fietsen en te recreëren. Groen om vanuit uw eigen huis en tuin van te genieten. Gevarieerde beplanting lokt vogels en vlinders naar Harinxmaland. De natuur drukt straks een prachtig stempel op de wijk.

Bekijk in de bijlage het groenstructuurplan zoals dit begin 2017 is opgesteld voor de nieuwe fases.

Harinxmaland groenstructuurplan website

,

Vervolg werkzaamheden binnentuin Hof van Harinxma

Het geraamte is eerder dit jaar aangebracht. We gaan binnenkort verder met de aanleg. Voor de bouwvakvakantie worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanbrengen speeltoestellen ( grotendeels)
  • Aanbrengen bestrating
  • Maaien gras
  • Aanbrengen gras rond speeltoestellen ( afwijkend van eerste ontwerp, kostenbesparend en beter voor afvoer water)
  • De speeltoestellen worden na de bouwvak voorzien van valondergrond en blijven in zand

De verhoogde plantenbak wordt in het najaar aangebracht en hierbij de nodige afwerking. Ook brengen we dan de beplanting aan (het plantseizoen is vanaf oktober/november).

We zijn nu bezig met het afronden van de voorbereiding en starten in week 28.

,

12 juni inloopbijeenkomst Harinxmaland

Op woensdag 12 juni as. bent u van harte welkom om het voorontwerp van het bestemmingsplan Sneek – Harinxmaland 1C en 1F te bekijken. De woningen in fase 1F worden ontwikkeld door Zwanenburg Projecten b.v.

De inloopbijeenkomst vindt plaats tussen 16:30 en 17:30 uur op het Bestjoershûs in de Raadzaal, Marktstraat 1 Sneek.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Het nieuwe woongebied Harinxmaland wordt gefaseerd ontwikkeld. De eerste fase omvat het gebied ten oosten van de spoorlijn Leeuwarden – Sneek. Ook deze eerste fase wordt in delen ontwikkeld, waarbij inmiddels ruimtelijke plannen zijn vastgesteld voor deelfasen A, B, D en E. Het gebied ten oosten van de spoorlijn kan nu worden afgerond met de ontwikkeling van fase 1C en 1F. Door de aanhoudende vraag naar woningen in Sneek is gekozen deze twee fasen gelijktijdig te ontwikkelen, om zo tot afronding van Fase 1 van Harinxmaland te komen. Fase 1C omvat 24 kavels voor halfvrijstaande en vrijstaande woningen. Deze worden in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân ontwikkeld. Fase 1F bestaat uit circa 76 woningen die door ontwikkelaar Zwaneburg Projecten worden gerealiseerd. Het gaat hier eveneens om halfvrijstaande en vrijstaande woningen. De beide deelgebieden worden gescheiden door een nieuwe watergang die centraal door het woongebied komt te liggen.

Wanneer en waar kan ik de stukken inzien?

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan kunt u inzien vanaf 28 mei t/m 8 juli 2019.

Hoe kan ik reageren?

Tijdens de bovengenoemde termijn kan iedereen een schriftelijke inspraakreactie indienen. Deze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân, t.a.v. de heer B. de Jong, afdeling ROEZ, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek. Wilt u uw inspraakreactie mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met de heer B. de Jong van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken via het algemeen telefoonnummer 140515. U moet dit doen voor 8 juli 2019.

Verbeelding – Harinxmaland 1C en 1F

,

Omgevingsvergunning verleend voor 5 woningen aan Tolhûsdyk in Sneek

Het college van burgemeester en wethouders heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van vijf woningen aan de Tolhûsdyk (voormalige grasdrogerijlocatie) in Sneek.

Ter inzage

Vergunningen kunnen worden ingezien op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt Team Vergunningen, 14 0515.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Kijk voor meer informatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-67612.html.

Werkzaamheden voor de bouw van 38 huurwoningen in Harinxmaland van start

Rottinghuis BV bouwt 38 huurwoningen voor de vrije sector in fase 1B2. De bouwputten zijn inmiddels aangebracht en er wordt al volop geheid. De verwachting is dat de eerste woningen al in augustus van dit jaar bewoond kunnen worden.

Omgevingsvergunning ter inzage

De omgevingsvergunning is verleend en ligt momenteel ter inzage. Kijk voor meer informatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-60703.html

,

Voorbereidingen ‘woonrijp maken’ van start

De straten Noardwei, Jacobshof, Jetseshof en Gerritshof worden rond de bouwvak van dit jaar zoveel mogelijk woonrijp gemaakt.

Woonrijp maken, wat betekent dat?

Woonrijp maken, betekent dat het bouwterrein geschikt wordt gemaakt voor uiteindelijk gebruik. Het gaat om het aanbrengen definitieve verhardingen, parkeerplaatsen, straatverlichting en groenvoorzieningen.

Tijdelijke bouwweg

De tijdelijke bouwweg is nodig zolang er in fase 1E2 (Oerdyk/Noardwei) wordt gebouwd. Als de werkzaamheden daar zijn afgerond, gaan we deze weg ook woonrijp gaan maken. Een planning hiervoor kunnen we nog niet geven; de kavels moeten eerst allemaal zijn verkocht.

,

Werkzaamheden Oerdyk/Noardwei en Grasdrogerlocatie in volle gang

Grondverzet Van der Meer uit Scharnegoutum is gestart met het zogenaamde bouwrijp maken van de fase Oerdyk/Noardwei (1E2) en de Grasdrogerijlocatie. Bouwrijp maken betekent dat de riolering en bouwwegen worden aangelegd. 

Planning

De werkzaamheden op de Grasdrogerijlocatie duren tot aan de bouwvak. De bouwlocatie Oerdyk/Noardwei is naar verwachting begin mei klaar.

 

,

Fietsbrug “Lytse Swette” binnenkort weer toegankelijk

De fietsbrug “Lytse Swette” nabij de Noardwei is een lange periode afgesloten geweest. Het pad er naartoe was onveilig.

Nota Infra BV is momenteel bezig met het aanbrengen van een dunne laag fijnere halfverharding, zodat het pad beter begaanbaar is. Op een later moment zal dit pad nog worden voorzien van een laag asfalt.

 

,

Aanleg groenstrook Harinxmaland/rondweg Sneek van start

We zijn vorige week gestart met de aanleg van een groenstrook tussen de wijk Harinxmaland en de rondweg in Sneek. Deze groenstrook heeft een geluidsfilterende functie.

We verwachten dat het grondwerk deze week nog wordt afgerond, maar dat is mede afhankelijk van het weer. Vanaf 18 maart beginnen we met het planten van bomen en struiken.

U vindt hieronder als bijlagen een plattegrond van het te beplanten gebied en een overzicht van het type beplanting.

,

Straatnaam toegekend aan voormalige grasdrogerijlocatie Sneek

Op de plek van de voormalige grasdrogerij, langs de Leeuwarderweg in Sneek, worden vijf woningen aan de Swette gebouwd. De nieuwe straat die hierdoor ontstaat, in uitbreidingsplan Harinxmaland, draagt vanaf nu de naam Tolhûsdyk.

De gemeentelijke naamgevingscommissie heeft het college deze naam geadviseerd. De naam herinnert aan het voormalige Tolhuis op deze plek. “Het college vindt het waardevol dat de geschiedenis van dit gebied terug komt in de straatnaam”, zegt wethouder Gea Wielinga. “Wij gaan daarom graag mee in het advies van de naamgevingscommissie.”

Het Tolhuis aan de Swette (toen Leeuwarder trekvaart) werd in 1661 gebouwd in opdracht van de stad Sneek. Trekschuiten die tussen Sneek en Easterwierrum voeren, moesten hier tol betalen.