Over enkele weken wordt de start verkoop aangekondigd van 76 woningen in de nieuwe fase 1F ‘Waterrijk Wonen’.

Duurzame woningen aan open vaarwater

In deze fase bouwt Zwanenburg 76 moderne huizen met de karakteristieke kenmerken van de jaren ’30 bouwstijl. Stuk voor stuk duurzaam en gasloos uitgevoerd aan open vaarwater in Sneek. Wat leg jij straks achter huis? Een sloep, optimist, rubberboot voor de kinderen?

Bekend terrein voor Zwanenburg Projecten

Harinxmaland, de nieuwe wijk van Sneek, is bekend terrein voor projectontwikkelaar Zwanenburg. Tussen 2016 en 2018 realiseerden zij hier 66 woningen, onder de namen ‘Groots Wonen’ en ‘Mooi Harinxmaland’. Gemeente Súdwest-Fryslân stelde het bestemmingsplan vast voor nog eens 76 huizen in fase 1F. In deze fase zorgt Zwanenburg als nieuwe eigenaar van de grond ook voor het bouw- en woonrijp maken van het hele terrein, inclusief wegen, straatverlichting en groenvoorzieningen.

Woonwensen doorgeven

Uitstraling en indeling worden voor een groot deel over gelaten aan de belangstellenden. Woonwensen kunnen al geruime tijd worden doorgegeven via de website www.mooiharinxmaland.nl. De belangstelling is groot!

De eenzame populier bij het oude boerderijtje aan de Oerdyk, aan de noordkant van de Sneker wijk Harinxmaland, krijgt een tweede leven. De boom moet weliswaar wijken voor woningbouw, maar hij wordt gestekt, met als doel in de wijk te worden herplant.

Speelattribuut en bankje

Bovendien wordt het hout van de boom na de kap verwerkt tot speelattribuut dat een plek krijgt in het geplande ‘speeleiland’ in de wijk. Ook wordt het hout verzaagd tot planken voor een bankje. Het plan is om dit bankje te voorzien van een plaquette met daarop uitleg over de geschiedenis.

Geschiedenis

Deze gaat terug naar de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog, toen het ‘boerespultsje’ werd bewoond door Douwe van der Meer en zijn gezin. “Heit en mem hiene ûnderdûkers”, vertelt Anne van der Meer, nu 86. “Twa omkes fan mems kant, en noch in pear ûnbekenden.” Hij kan zich nog herinneren dat de populier is ontstaan doordat een van de onderduikers een tak van een ander, bijna dood exemplaar stekte. “De âlde beam is doe troch him omseage. Ut de tûk is doe in nije beam groeid.” Driekwart eeuw later is de ontstaansgeschiedenis nog goed te zien. “It is in wylde beam. De tûken stekke al leech boppe de grûn alle kanten op.” De boom is het beter vergaan dan de onderduiker aan wie hij zijn bestaan te danken heeft. “Dy hat mar in pear dagen by ús west. Doe krige hy in oar plak, yn Boazum. Dêr is hy deasketten.” De ware toedracht kent Van der Meer niet. Evenmin weet hij de naam van de onderduiker. “Wat ik al wit is dat heit him doe aardich knepen hat. Wie dy ûnderdûker wol te fertrouwen? Soe hy ús ferret hawwe? Dêr siet heit oer yn.” De geschiedenis van de populier was voor raadslid Carla van der Hoek (GBTL) aanleiding om te vragen of er ten minste iets van de ‘oorlogsboom’ behouden kon blijven. Wethouder Erik Faber zegde toe zich daarvoor te willen inzetten.

Geen Nobelprijswinnaars, staatsmannen, sporthelden of andere beroemdheden die vernoemd worden in het uitbreidingsplan Harinxmaland. De straten in nieuwbouwwijk aan de noordkant van Sneek verwijzen naar voormalige eigenaren, gebruikers en pachters van de landerijen, die nu voor woningbouw zijn bestemd: Bauckeshof, Wopkeshof en Heerke Tjepkesstraat.

Bauckeshof

De eerste naam verwijst naar boerin Bauck Foppes uit Scharnegoutum, die in de eerste helft van de zeventiende eeuw een veehouderij bestierde met haar man Botte Hanses, die niet wordt vernoemd. Uit dezelfde periode, rond 1640, stamt Heerke Tjepkes, terwijl de naam van Sieger Wopckes, met een c, opduikt rond 1700.

Historie

Alle namen zijn terug te vinden in de zogeheten stemkohieren. Deze waren destijds bedoeld om de eigenaren en gebruikers van stemgerechtigde goederen, meestal boerderijen, te registreren. De straten in eerdere fases van Harinxmaland werden ook al genoemd naar boeren die er ruim drie eeuwen geleden hun bedrijven hadden, onder wie Evert Egberts, Pier Hylckes, Hille Haersma, Gerben Nannes en Rintje Ydes.

Nota Infra BV start maandag 11 november 2019 met het woonrijp maken van Harixmaland fase 1. Hieronder leest u welke werkzaamheden de komende weken worden uitgevoerd. 

Werkzaamheden

  • Fase 1 Riolerings-bestratingswerk aan de Gerritshof start op: 11-11-2019
  • Fase 2 Riolerings-bestratingswerk aan de Jetseshof
  • Fase 3 Riolerings-bestratingswerk aan de Noardwei
  • Fase 4 Riolerings-bestratingswerk aan de Jacobshof

Bewoners van de straten Jetseshof fase 2 / Noardwei fase 3 & Jacobshof fase 4 worden vóór de start van de werkzaamheden door Nota Infra geïnformeerd. Bekijk de Faseringstekening Harinxmaland – fase 1 voor meer informatie.

Overlast en hinder

Wij proberen de hinder en overlast tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Het is echter niet te voorkomen dat de werkzaamheden enige overlast veroorzaken, hiervoor vragen wij uw begrip en medewerking.

Parkeren

Bewoners van de Gerritshof worden verzocht om hun auto’s vóór maandag 11 november 07.00 uur ergens anders te parkeren.

Meer informatie

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, de planning of de tijdelijke maatregelen kunt u op werkdagen (van 7.00 uur tot 16.00 uur) telefonisch contact opnemen met de uitvoerder: Vincent Nota via 06- 55 70 74 42. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de opzichter van de gemeente, de heer F. Drenthen via 140515.

U kunt van 28 augustus tot en met 25 september 2019 inschrijven voor één van de zes vrije kavels in de wijk Harinxmaland, locatie Oerdyk/Noardwei (fase 1E2). 

Inschrijven op een kavel

Inschrijven kan tot en met 25 september.

Loting

De notariële loting vindt plaats op 8 oktober om 16:30 uur in het Bestjoershûs in Sneek. Vergeet niet een kopie van uw identiteitsbewijs(bewijzen) mee te nemen.

Meer informatie

U vindt de beknopte informatie in de folder Verkoopinformatie kavels Oerdyk/Noardwei Sneek en uitgebreidere informatie via de linken onder de kop Bijlagen.

Bestemmingsplan

U kunt het bestemmingsplan voor deze locatie raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bijlagen

Inschrijfformulier – Harinxmaland Sneek

Folder Verkoopinformatie kavels Oerdyk-Noardwei Sneek

Procedures verkoop verkoop en toewijziging

Beeldkwaliteitsplan Harinxmaland vrije kavels

Algemene verkoopvoorwaarden bouwterrein gemeente Súdwest Fryslân

Kavel gekocht en dan

Overzicht vrije kavels Oerdyk – Harinxmaland fase 1E2

Naast dat water een belangrijke drager is in de wijk, is er ook zeker gedacht aan beplanting en groen.

Groen voor bewoners en voor recreanten. Groen om in te spelen, te wandelen, te fietsen en te recreëren. Groen om vanuit uw eigen huis en tuin van te genieten. Gevarieerde beplanting lokt vogels en vlinders naar Harinxmaland. De natuur drukt straks een prachtig stempel op de wijk.

Bekijk in de bijlage het groenstructuurplan zoals dit begin 2017 is opgesteld voor de nieuwe fases.

Harinxmaland groenstructuurplan website

Het geraamte is eerder dit jaar aangebracht. We gaan binnenkort verder met de aanleg. Voor de bouwvakvakantie worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanbrengen speeltoestellen ( grotendeels)
  • Aanbrengen bestrating
  • Maaien gras
  • Aanbrengen gras rond speeltoestellen ( afwijkend van eerste ontwerp, kostenbesparend en beter voor afvoer water)
  • De speeltoestellen worden na de bouwvak voorzien van valondergrond en blijven in zand

De verhoogde plantenbak wordt in het najaar aangebracht en hierbij de nodige afwerking. Ook brengen we dan de beplanting aan (het plantseizoen is vanaf oktober/november).

We zijn nu bezig met het afronden van de voorbereiding en starten in week 28.

Op woensdag 12 juni as. bent u van harte welkom om het voorontwerp van het bestemmingsplan Sneek – Harinxmaland 1C en 1F te bekijken. De woningen in fase 1F worden ontwikkeld door Zwanenburg Projecten b.v.

De inloopbijeenkomst vindt plaats tussen 16:30 en 17:30 uur op het Bestjoershûs in de Raadzaal, Marktstraat 1 Sneek.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Het nieuwe woongebied Harinxmaland wordt gefaseerd ontwikkeld. De eerste fase omvat het gebied ten oosten van de spoorlijn Leeuwarden – Sneek. Ook deze eerste fase wordt in delen ontwikkeld, waarbij inmiddels ruimtelijke plannen zijn vastgesteld voor deelfasen A, B, D en E. Het gebied ten oosten van de spoorlijn kan nu worden afgerond met de ontwikkeling van fase 1C en 1F. Door de aanhoudende vraag naar woningen in Sneek is gekozen deze twee fasen gelijktijdig te ontwikkelen, om zo tot afronding van Fase 1 van Harinxmaland te komen. Fase 1C omvat 24 kavels voor halfvrijstaande en vrijstaande woningen. Deze worden in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân ontwikkeld. Fase 1F bestaat uit circa 76 woningen die door ontwikkelaar Zwaneburg Projecten worden gerealiseerd. Het gaat hier eveneens om halfvrijstaande en vrijstaande woningen. De beide deelgebieden worden gescheiden door een nieuwe watergang die centraal door het woongebied komt te liggen.

Wanneer en waar kan ik de stukken inzien?

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan kunt u inzien vanaf 28 mei t/m 8 juli 2019.

Hoe kan ik reageren?

Tijdens de bovengenoemde termijn kan iedereen een schriftelijke inspraakreactie indienen. Deze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân, t.a.v. de heer B. de Jong, afdeling ROEZ, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek. Wilt u uw inspraakreactie mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met de heer B. de Jong van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken via het algemeen telefoonnummer 140515. U moet dit doen voor 8 juli 2019.

Verbeelding – Harinxmaland 1C en 1F

Het college van burgemeester en wethouders heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van vijf woningen aan de Tolhûsdyk (voormalige grasdrogerijlocatie) in Sneek.

Ter inzage

Vergunningen kunnen worden ingezien op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt Team Vergunningen, 14 0515.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Kijk voor meer informatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-67612.html.

Rottinghuis BV bouwt 38 huurwoningen voor de vrije sector in fase 1B2. De bouwputten zijn inmiddels aangebracht en er wordt al volop geheid. De verwachting is dat de eerste woningen al in augustus van dit jaar bewoond kunnen worden.

Omgevingsvergunning ter inzage

De omgevingsvergunning is verleend en ligt momenteel ter inzage. Kijk voor meer informatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-60703.html