Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt. Gemeente Súdwest Fryslân houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen. U treft op deze website mogelijk links naar andere sites aan. Gemeente Súdwest Fryslân kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van uw gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Voor de woonwensenenquête is Nieuwbouw Nederland BV de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Uw gegevens worden opgenomen in een bestand waarbij het gebruik is aangemeld bij de Toezichthouder, het college bescherming persoonsgegevens (www.cbpweb.nl) gevestigd te Den Haag, onder nummer: m1356665. Nieuwbouw Nederland BV kan uw gegevens gebruiken voor marktanalyses op hoog abstractienivo (zonder gebruik van uw persoonsgegevens). Indien u wenst dat uw verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kunt u uw account laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@nieuwbouw-nederland.nl.

Dit Privacy Statement kan worden aangepast. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement.