,

Meepraten over het binnenterrein van het Hof van Harinxma?

Heeft u ideeën over het inrichten van het binnenterrein van het Hof van Harinxma in Sneek? De betrokken ambtenaren van gemeente Súdwest-Fryslân gaan hierover graag met u in gesprek.

Bewonersbijeenkomst

De gemeente Súdwest-Fryslân organiseert in september een bijeenkomst voor de toekomstige bewoners van het Hof van Harinxma om van gedachten te wisselen over de mogelijkheden. Het doel is uiteraard om het binnenterrein zo in te richten, dat u er als bewoner tevreden over bent. Daarbij is het wel van belang dat het openbare karakter duidelijk voorop blijft staan. We vragen u nu alvast eens na te denken over uw wensen en ideeën.

Meepraten?

Wilt u een uitnodiging ontvangen voor deze speciale bewonersbijeenkomst? Stuur dan een e-mail met uw contactgegevens naar communicatie@sudwestfryslan.nl (o.v.v. Hof van Harinxma). We gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over het inrichten van het binnenterrein.

,

Fietsbrug Harinxmaland geplaatst

(foto is gemaakt door Bijlsma BV)

Op 15 juni 2018 werd de nieuwe fietsbrug over een zijarm van de Swette (nabij de Noardwei) opgeleverd. De werkzaamheden werden uitgevoerd door Bijlsma BV en Knol Beton-, Waterbouw & Heiwerken.

Andere locatie

De brug is op een iets andere locatie geplaatst dan in het oorspronkelijke plan stond vermeld. Dit heeft te maken met de zichtlijn* die provincie Fryslân heeft opgelegd, maar ook omdat vaartuigen zo de bocht beter kunnen nemen.

* Zichtlijnen zijn lijnen dwars door de bebouwing en begroeiing, die de oriëntatie vergroten en/of de blik verruimen.

,

Opvallende archeologische vondsten in Harinxmaland Sneek

Bij opgravingen in nieuwbouwwijk Harinxmaland in Sneek zijn diverse bijzondere vondsten gedaan. Zo werd er een mantelspeld, een zogeheten fibula, aangetroffen uit de middeleeuwen, alsmede fragmenten van een bronzen wolkam.

Vondsten uit twaalfde tot veertiende eeuw

Ook opmerkelijk was de vondst van een 10 centimeter lang versierd fragment van een pijpbeen uit de dertiende eeuw. Daarnaast vonden de archeologen fragmenten van kogelpotaardewerk en keukenservies uit de twaalfde tot de veertiende eeuw.

Slingerende sloten

In de klei werden verder vele slingerende sloten uit de dertiende en veertiende eeuw aangetroffen. Waarschijnlijk heeft men tijdens het graven ervan de oudere natuurlijke watergangen gevolgd. Dat was immers veel makkelijker en logischer dan het met een handschep graven van een nieuwe rechte greppel ernaast.

Veenlandschap

Onder de kleilaag kwam een veenlandschap aan de oppervlakte. De top van het veen bleek ernstig verstoord door vertrapping van vee, net voorafgaand aan of gedurende de eerste periode dat de klei werd afgezet, vermoedelijk in de eerste eeuwen na Christus.

Nieuwbouw

Op de plek waar het onderzoek is uitgevoerd, worden binnenkort woningen gebouwd en waterpartijen aangelegd. RAAP Archeologisch Adviesbureau en enkele vrijwilligers van het Archeologisch Steunpunt Sneek voerden het onderzoek vorige maand uit, in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân.

 

,

Werkzaamheden fietsbrug van start

Door materiaalpech aan de heikraan zijn de werkzaamheden gisteren, een week later dan gepland,  van start gegaan. 

Planning

De heiwerkzaamheden worden naar verwachting afgerond op woensdag 6 juni. Daarna wordt de taludbekleding aangebracht. Als alles volgens planning verloopt, wordt de brug donderdag 7 juni opgebouwd.

De foto is gemaakt door Hilda Oostra.

,

Hoogste punt bouw 45 woningen Hof van Harinxma in Sneek bereikt

Donderdag 24 mei 2018 bereikte de bouw van het project 45 woningen Hof van Harinxma in Sneek het hoogste punt. Deze mijlpaal werd gevierd in het bijzijn van de kopers, bouwplaatsmedewerkers en overige relaties die betrokken zijn bij dit project.

Bijzonder moment

Voor twee kopers werd het wel een heel bijzonder officieel moment, zij mochten een aantal dakpannen leggen. Aansluitend hesen enkele kinderen van de kopers gezamenlijk de Friese vlag in top en werd de officiële handeling feestelijk afgerond met een confettischot.

Elk huis een eigen uitstraling

TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep uit Enschede en Friso Bouwgroep uit Sneek ontwikkelden dit project in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân. Naast de ontwikkeling ontfermt Koopmans Bouwgroep zich ook over de realisatie van het project volgens haar eigen woonconcept lekkerEIGENhuis. Kenmerkend voor deze conceptwoningen zijn de diversiteit aan gevelbeelden en de binnentuin. Elke woning in de rij heeft zijn eigen uitstraling. De verschillende steenkleuren en afwisseling in de kapvorm zorgen voor een gevarieerd straatbeeld.

Hofjesstructuur

Hof van Harinxma is onderdeel van de duurzame woonwijk Harinxmaland aan de noordzijde van Sneek. Het project doet zijn naam eer aan. De woningen worden namelijk gebouwd in een hofjesstructuur.  Nu de bouw vordert is die structuur duidelijk zichtbaar. De achtertuinen van de woningen grenzen aan een binnenterrein. Dit wordt een centrale plek in deze wijk waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar de kinderen kunnen spelen. Het binnenterrein is eigendom van de gemeente en wordt ook door de gemeente op een aantrekkelijk wijze ingevuld en onderhouden.

Voorspoedige bouw

Het project kent een voorspoedig verloop. De woningen waren zeer snel verkocht en in januari van dit jaar was de officiële start van de bouw. Koopmans levert voor de bouwvakvakantie de eerste woningen op en het totale project wordt in het najaar opgeleverd. De eerste kopers konden voorafgaand aan de viering van het hoogste punt alvast een kijkje nemen in hun woning. Aansluitend aan het officiële moment kreeg iedereen de gelegenheid om een woning te bekijken.

,

Bouw nieuwe fietsbrug Harinxmaland op 28 mei van start

KNOL Beton-, Waterbouw & Heiwerken werkt van 28 mei tot en met 15 juni 2018 aan de bouw van een fiets- voetgangersbrug over een zijarm van de Swette (nabij de Noardwei).

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd (grotendeels vanaf een ponton):

  • heiwerk 8 stuks prefab betonpalen;
  • aanbrengen remmingswerken bestaande uit stalen palen en houten wrijfgording;
  • montage stalen brug;
  • uitvoeren grondwerk toeritten brug;

 Stremmingen

De vaart is tijdens het heiwerk en de montage van de brug gestremd. U kunt uw woning dan niet per boot bereiken. De stremming duurt naar verwachting twee keer een werkdag, maar dit kan door onvoorziene omstandigheden langer zijn. U wordt van tevoren per brief op de hoogte gebracht van de exacte datum en tijd van de stremmingen.

Vragen?

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de projectleider J. Geel, telefoonnummer 06-20708570.

,

Archeologisch onderzoek Harinxmaland

In week 21 start het archeologisch onderzoek in Harinxmaland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau RAAP en duurt naar verwachting ongeveer vijf werkdagen. 

Vooronderzoek

We weten al een beetje wat we kunnen verwachten tijdens het onderzoek. Vanwege het bouwrijp maken van fase 1c (zie kaartje) is in een deel van het te ontwikkelen gebied namelijk een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in 2017. Er zijn twee proefsleuven door dat deel van het gebied getrokken, waarvan we dachten dat er een terp zou liggen. Uit dit onderzoek bleek inderdaad dat direct onder de moderne bouwvoor een terplaag zit met laatmiddeleeuws (800 tot 500 jaar geleden) vondstmateriaal. Er zijn sloten en kuilen aangetroffen. Twee dierbegravingen van een paard en een hond zouden uit dezelfde periode kunnen dateren, maar ze kunnen ook jonger zijn (zie onderstaande foto’s).

Wat gebeurt er met de vondsten?

Tijdens de opgraving in mei kunnen greppels, sloten, waterputten en mogelijk haardplaten en paalkuilen worden aangetroffen. Als het veldwerk klaar is, zullen de archeologen binnen het materiaal en de sporen verder gaan onderzoeken en uitwerken tot een rapport. De archeologisch vondsten zullen uiteindelijk worden opgeslagen in het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis. Wel bestaat er natuurlijk altijd de mogelijkheid om de spullen te lenen voor een tentoonstelling.

,

Feestelijke start bouw Hof van Harinxma in Sneek

Op donderdag 18 januari 2018 was de feestelijke start voor het Hof van Harinxma, een bouwproject voor 45 woningen in Sneek. Wethouder Stella van Gent wenste de toekomstige bewoners en de bouwvakkers een mooie bouwtijd toe.

Bouwplanning

Alle 45 woningen zijn inmiddels verkocht. De werkzaamheden zijn vorige maand al begonnen. Maar met deze feestelijke handeling is de bouw is nu echt officieel gestart. Vóór de bouwvakvakantie levert Koopmans de eerste woningen op aan de toekomstige bewoners.

Harinxmaland

Karakteristieke vergezichten, fantastische luchten, allerhande weidevogels, gevarieerde natuur en toch dicht bij het centrum van Sneek; dat is Harinxmaland. De gemeente Súdwest-Fryslân is bezig met het realiseren van deze duurzame woonwijk aan de noordzijde van Sneek. Hof van Harinxma is hier onderdeel van. Kijk voor meer informatie op www.harinxmaland.nl.

Gezamenlijke ontwikkeling

Gemeente Súdwest-Fryslân ontwikkelde dit project samen met Friso bouwgroep en TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep uit Enschede. Kenmerkend voor deze wijk is de diversiteit aan gevelbeelden en de binnentuin. Elke woning in de rij heeft zijn eigen uitstraling. De verschillende steenkleuren en afwisseling in de kapvorm zorgen voor een gevarieerd straatbeeld.

,

29 nov. inloopbijeenkomst Harinxmaland

Op woensdag 29 november bent u van harte welkom om het voorontwerp van het bestemmingsplan van fase 1E2 (locatie grasdrogerij) te bekijken. De 45 woningen worden gebouwd door Koopmans TBI. De inloopbijeenkomst vindt plaats tussen 17:30 en 18:30 uur op het Waltaplein in het stadhuis in Sneek, Marktstraat 15.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Het plan omvat twee, aan elkaar gekoppelde plandelen. Het eerste plandeel ten noorden van Harinxmaland Fase 1E te Sneek gaat uit van de bouw van 9-12 woningen. Het tweede plandeel betreft de voormalige grasdrogerijlocatie aan de Oerdyk onder Sneek. Op deze locatie kunnen vijf woningen worden gebouwd. Verder is een trailerhelling opgenomen en tevens maakt de inrichting van het gebied tussen de woningen en de (provinciale) weg onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Wanneer en waar kan ik de stukken inzien?

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan kunt u inzien vanaf 17 november t/m 28 december 2017. Dit kan bij de gemeenteloketten in Bolsward en Sneek. Ook is er een inloopmoment en wel op woensdag 29 november 2017 tussen 17.30 uur en 18.30 uur in het gemeentehuis te Sneek op het Waltaplein

Hoe kan ik reageren?

Tijdens de bovengenoemde termijn kan iedereen een schriftelijke inspraakreactie indienen. Deze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân, t.a.v. de heer B. de Jong, afdeling ROEZ, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek. Wilt u uw inspraakreactie mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met de heer B. de Jong van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken via het algemeen telefoonnummer 140515. U moet dit doen voor 14 december 2017.

Verbeelding Harinxmaland-Oerdyk

,

Uitnodiging: 28 november bekendmaking naam brug