Op woensdag 12 juni as. bent u van harte welkom om het voorontwerp van het bestemmingsplan Sneek – Harinxmaland 1C en 1F te bekijken. De woningen in fase 1F worden ontwikkeld door Zwanenburg Projecten b.v.

De inloopbijeenkomst vindt plaats tussen 16:30 en 17:30 uur op het Bestjoershûs in de Raadzaal, Marktstraat 1 Sneek.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Het nieuwe woongebied Harinxmaland wordt gefaseerd ontwikkeld. De eerste fase omvat het gebied ten oosten van de spoorlijn Leeuwarden – Sneek. Ook deze eerste fase wordt in delen ontwikkeld, waarbij inmiddels ruimtelijke plannen zijn vastgesteld voor deelfasen A, B, D en E. Het gebied ten oosten van de spoorlijn kan nu worden afgerond met de ontwikkeling van fase 1C en 1F. Door de aanhoudende vraag naar woningen in Sneek is gekozen deze twee fasen gelijktijdig te ontwikkelen, om zo tot afronding van Fase 1 van Harinxmaland te komen. Fase 1C omvat 24 kavels voor halfvrijstaande en vrijstaande woningen. Deze worden in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân ontwikkeld. Fase 1F bestaat uit circa 76 woningen die door ontwikkelaar Zwaneburg Projecten worden gerealiseerd. Het gaat hier eveneens om halfvrijstaande en vrijstaande woningen. De beide deelgebieden worden gescheiden door een nieuwe watergang die centraal door het woongebied komt te liggen.

Wanneer en waar kan ik de stukken inzien?

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan kunt u inzien vanaf 28 mei t/m 8 juli 2019.

Hoe kan ik reageren?

Tijdens de bovengenoemde termijn kan iedereen een schriftelijke inspraakreactie indienen. Deze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân, t.a.v. de heer B. de Jong, afdeling ROEZ, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek. Wilt u uw inspraakreactie mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met de heer B. de Jong van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken via het algemeen telefoonnummer 140515. U moet dit doen voor 8 juli 2019.

Verbeelding – Harinxmaland 1C en 1F