In week 21 start het archeologisch onderzoek in Harinxmaland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau RAAP en duurt naar verwachting ongeveer vijf werkdagen. 

Vooronderzoek

We weten al een beetje wat we kunnen verwachten tijdens het onderzoek. Vanwege het bouwrijp maken van fase 1c (zie kaartje) is in een deel van het te ontwikkelen gebied namelijk een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in 2017. Er zijn twee proefsleuven door dat deel van het gebied getrokken, waarvan we dachten dat er een terp zou liggen. Uit dit onderzoek bleek inderdaad dat direct onder de moderne bouwvoor een terplaag zit met laatmiddeleeuws (800 tot 500 jaar geleden) vondstmateriaal. Er zijn sloten en kuilen aangetroffen. Twee dierbegravingen van een paard en een hond zouden uit dezelfde periode kunnen dateren, maar ze kunnen ook jonger zijn (zie onderstaande foto’s).

Wat gebeurt er met de vondsten?

Tijdens de opgraving in mei kunnen greppels, sloten, waterputten en mogelijk haardplaten en paalkuilen worden aangetroffen. Als het veldwerk klaar is, zullen de archeologen binnen het materiaal en de sporen verder gaan onderzoeken en uitwerken tot een rapport. De archeologisch vondsten zullen uiteindelijk worden opgeslagen in het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis. Wel bestaat er natuurlijk altijd de mogelijkheid om de spullen te lenen voor een tentoonstelling.